Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προωθεί την εξέλιξη της εκπαίδευσης μέσω webinars

Οι σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης ολοένα και κερδίζουν έδαφος καθώς προσφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο στον εκπαιδευτή / φορέα εκπαίδευσηςόσο και στον εκπαιδευόμενο. Μία από αυτές τις μορφές είναι και τα διαδικτυακά σεμινάρια – webinars. Στόχος του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “Promoting Webinar – Based Education in Southeast Europe”, στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, είναι η προώθηση και εξέλιξη της εκπαίδευσης μέσω των διαδικτυακών σεμιναρίων – webinars.

Πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του έργου θα αναρτώνται ανά τακτά διαστήματα στην ιστοσελίδα μας.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προωθεί την εξέλιξη της εκπαίδευσης μέσω webinars

Related Posts