Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου “LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas”.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Αναθέτων Φορέας) στο πλαίσιο του έργου LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas με κωδικό 773757 που εντάσσεται στο πρόγραμμα Η2020-RUR-2017-2, αποφασίζει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών με κριτήρια κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομικά προσφορά σε συνδυασμό με την ανάλογη εμπειρία για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων του προαναφερθέντος έργου.

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς τόσο για το σύνολο των παρεχόμενων εργασιών όσο και για επιμέρους εργασίες ξεχωριστά όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 2 της σχετικής προκήρυξης.

Ημερομηνία δημοσίευσης 31/05/2018
Αντικείμενο Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που έχει αναλάβει ο Αναθέτων Φορέας στο πλαίσιο του έργου “LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas”
Διάρκεια Έργου Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω εργασιών ορίζεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον κάθε τελικό Ανάδοχο έως και την λήξη του έργου LIVERUR, ήτοι στις 30/04/2021
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 10.200€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Παραλαβή Προκήρυξης www.entre.gr
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 30/11/2018, 17:00
Τόπος κατάθεσης προσφορών Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Ηρώων Πολυτεχνείου 169, 41223, Λάρισα, 4ος όροφος
Σχετικό Άρθρο:  Erasmus+ project “Re-engage! Εναλλακτικά μονοπάτια για την παρακίνηση και την συμμετοχή των νέων στην εργασία”

Μπορείτε να δείτε την συνολική προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υποβολής προσφορών για την Παροχή Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων του έργου “LIVERUR – Living Lab research concept in Rural Areas”.

Related Posts