Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Οι ανάγκες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), είναι η βασική μορφή φορέων της κοινωνικής οικονομίας και μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιοδήποτε τομέα της οικονομίας, εφόσον προάγουν το συλλογικό συμφέρον, την κοινωνική ευημερία, την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση. Η σύσταση και η βιωσιμότητα τους στηρίζεται πάνω σε αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, πολλές τέτοιες προσπάθειες ακυρώνονται στην πράξη ή οδηγούνται σε αδράνεια. Η γνώση και η κατάρτιση των ενδιαφερομένων για τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικονομίας είναι περιορισμένη.

Γίνε σύμβουλος κοινωνικής οικονομίας και πιστοποιήσου σε 3 στάδια!

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν γνωρίζουν πως να υλοποιήσουν το όραμά τους. Είναι προφανής λοιπόν η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.

Οι σύμβουλοι κοινωνικής οικονομίας είναι ειδικοί εμπειρογνώμονες που ενημερώνουν και καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία της σύστασης και της λειτουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.

Από την άλλη πλευρά, οι ήδη υπάρχουσες κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες. Ένα ζήτημα που προκύπτει είναι η ανάδειξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό απαντούν οι σύμβουλοι κοινωνικής οικονομίας που γνωρίζουν τις ανάγκες της αγοράς και κατανοούν τις πρακτικές εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας.

Σχετικό Άρθρο:  Ανάπτυξη Οδηγού Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η προώθηση και η προβολή των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στο ευρύ κοινό είναι το βασικότερο πρόβλημα στην επιβίωσή τους. Η προώθηση αυτών των επιχειρήσεων απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Επομένως, υπάρχει ανάγκη από εξειδικευμένη συμβουλευτική για να αναδειχθούν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των κοινωνικών επιχειρήσεων στα πλαίσια της κοινωνικής τους ταυτότητας.

Το «Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο στήριξης του ιδιαίτερου αυτού τομέα έχει αναπτύξει και προσφέρει μια καινοτόμα Πιστοποίηση για Συμβούλους Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της οποίας οι σύμβουλοι μπορούν να πιστοποιήσουν άτυπες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν μέσα από την επαγγελματική τους εμπειρία.

Οι ανάγκες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Related Posts