Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έργο WIDTH – Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών

Η μετανάστευση είναι μια δύσκολη διαδικασία στη ζωή ενός ατόμου, το οποίο διάφορες περιστάσεις το ανάγκασαν να λάβει αυτή τη δύσκολη απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό, οι μετανάστες-ριες που φτάνουν σε μια νέα χώρα να υποστηρίζονται τόσο από την τοπική κοινότητα όσο και από άλλες κοινότητες μεταναστών, που έχουν ήδη εγκατασταθεί στην τοπική κοινωνία. Στον πυρήνα της ένταξης των μεταναστών παραμένει η εκπαίδευση.

Είναι πολύ σημαντικό οι νέοι-ες μετανάστες-ριες να ενθαρρύνονται να μάθουν την τοπική γλώσσα, να υποστηρίζονται στην διαδικασία εκμάθησης του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, νομικών συστημάτων, εργασιακών συστημάτων κ.λπ. της νέας χώρας,  να γνωρίσουν την τοπική κουλτούρα αλλά και την κουλτούρα στο χώρο εργασίας της χώρας υποδοχής. Επιπλέον, οι μετανάστες-ριες που έχουν καταφέρει να ενταχθούν πρέπει να ενθαρρύνονται, έτσι ώστε να μοιράζονται τις γνώσεις τους σχετικά με τα προαναφερθέντα θέματα προκειμένου να βοηθήσουν νέους-ες μετανάστες-ριες να ενσωματωθούν.

Δυστυχώς, η μη τυπική εκπαίδευση που εστιάζει στην ένταξη των μεταναστών-ριων, δεν έχει αναπτυχθεί σε πολλές χώρες και πολλές φορές η διαδικασία της ένταξής τους γίνεται πολύ δύσκολη. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες και δυσκολότερες όταν εστιάζουμε στις μετανάστριες, καθώς πολλές κοινωνίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω φύλου.

Σχετικό Άρθρο:  Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ

Ως αντίδραση στις υπάρχουσες προκλήσεις στην ένταξη των μεταναστών στις νέες χώρες υποδοχής τους, οργανισμοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να ενωθούν για να διερευνήσουν την συμβολή των μεταναστριών στις τοπικές κοινότητες και να προβληματιστούν σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι δραστηριότητές τους. Το έργο WIDHT (Women In Diaspora communities as champions of learning to live TogetHer) ενώνει οργανισμούς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία και το Βέλγιο.

Το έργο βασίζεται σε διάφορες αρχές: 1) δημιουργία δικτύων. 2) προσέγγιση 3) ανάπτυξη ικανοτήτων · 4) προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή και 5) διάσταση του φύλου. Ως εκ τούτου, το πρώτο παραδοτέο του έργου WIDTH ακολούθησε αυτές τις αρχές και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το παραδοτέο αυτό, είναι μια έρευνα για την εφαρμογή πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και κοινωνικής ένταξης ξεκινώντας από διαδικασίες δικτύου, στις οποίες συμμετέχουν γυναίκες από 5 διαφορετικές χώρες – Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο και Φινλανδία.

Σχετικό Άρθρο:  Πλατφόρμα για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε μετανάστες

Κάθε χώρα διεξήγαγε μια έρευνα που επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες χρησιμοποίησαν την εμπειρία και τις γνώσεις τους για άτυπες ή μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες στις κοινότητες τους και πώς τις επαναχρησιμοποιήσαν για να βοηθήσουν στην κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη νέων μεταναστών-ριών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν και συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο, έτσι ώστε να υπάρχει μια μορφή έκθεσης, η οποία θα είναι διαθέσιμη για όλους.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις από μετανάστριες των τοπικών κοινοτήτων των χωρών εταίρων. Τους ζητήθηκε να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με τη διαδικασία ένταξης και να εξηγήσουν πώς βοηθούν τους νέους μετανάστες στην κοινότητά τους στην διαδικασία ένταξής τους. Αυτό το γεγονός, καθιστά την έκθεση έναν πολύτιμο πόρο, καθώς περιλαμβάνει παραδείγματα πραγματικής ζωής.

Κατεβάστε την Έρευνα
Έργο WIDTH – Έκθεση σχετικά με την ένταξη των μεταναστών

Related Posts