Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. στηρίζει την επιχειρηματικότητα

Οι νέοι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δέχονται συνεχώς νέες προκλήσεις και να αντεπεξέρχονται σε αυτές. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ανακαλύπτουν συνεχώς νέες προκλήσεις και να τις μετατρέπουν σε ευκαιρίες, τόσο για αυτούς όσο και για την επιχείρηση τους.

submit2

Σύμφωνα με την παραπάνω αντίληψη η υπηρεσία την οποία ανέπτυξε το iED αναφέρεται στη καταχώριση της startup κάθε νέου επιχειρηματία στη σελίδα του Ινστιτούτου συμπληρώνοντας μία φόρμα ερωτήσεων , εντελώς δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη καταχώρηση είναι η ανάπτυξη κάποιας μορφής καινοτομίας η οποία θα σχετίζεται με τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή μίας νέας υπηρεσίας.
  • Ανάπτυξη νέων τρόπων παραγωγής.
  • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη παραγωγική διαδικασία.
  • Εισαγωγή κάποιας μορφής καινοτομίας στη διοικητική δομή μιας επιχείρησης.

 

Με τη καταχώρηση της startup του ο κάθε νέος επιχειρηματίας αποκομίζει τα παρακάτω οφέλη:

  • Σύνδεση των startups με νέες ευκαιρίες και προβολή αυτών στο διεθνές επιχειρηματικό οικοσύστημα.
  • Δωρεάν διεθνής προβολή της επιχείρησης μέσω της υψηλής επισκεψιμότητας της σελίδας του iED, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.
  • Συνεχής ενημέρωση σε θέματα επιχειρηματικότητας με την αποστολή newsletters με τα σημαντικότερα άρθρα από το blog του iED.
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία υλοποιεί το Ινστιτούτο καθώς και συνεχής ενημέρωση για τις δράσεις του iED και πιθανή συμμετοχή σε αυτές.
Σχετικό Άρθρο:  Κοινωνική Καινοτομία: Δημιουργία αξίας για την Κοινωνία

Λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία, τη τεχνογνωσία την οποία κατέχει και τις συνεργασίες που έχει συνάψει το iED, η καταχώρηση κάθε startup στη νέα υπηρεσία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για το μέλλον και για τη περαιτέρω ανάπτυξη αυτής.

Το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. στηρίζει την επιχειρηματικότητα

Related Posts