Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το επαγγελματικό Mentoring στις σωστές διαστάσεις του

To mentoring είναι ένας προσωποκεντρικός μαθησιακός διάλογος που στοχεύει περισσότερο στην ανάπτυξη σοφίας, μέσω αναστοχαστικής πρακτικής, παρά στην απλή μεταβίβαση γνώσης. Το mentoring τείνει να είναι μια μεσο-μακροπρόθεσμη σχέση που εστιάζει σε θέματα καριέρας ή άλλα περισσότερο ολιστικά θέματα.

Ο μέντορας αλληλεπιδρά με κάθε άτομο ή ομάδα εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους, βασιζόμενος σε πρότυπα δεοντολογίας και οι μέθοδοί του αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν την εισαγωγή υποδείγματος, τη διευκόλυνση ανταλλαγής συστάσεων, την υποστήριξη ανάπτυξης δικτύων και την ερμηνεία πολιτικών ενός οργανισμού ή ενός επαγγέλματος.

Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλά από την εφαρμογή των προγραμμάτων mentoring. Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι η ανάπτυξη επιτυχημένων διοικητικών στελεχών, η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η μείωση των παραιτήσεων κάποιων εργαζομένων και η ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμόζεται ως τμήμα του σύγχρονου μάνατζμεντ με έμφαση στη διαχείριση της ποικιλομορφίας (diversity management).

Ένα από τα πρακτικά οφέλη, είναι η χαρτογράφηση των δομικών και πολιτισμικών εκείνων παραγόντων (εταιρική κουλτούρα), οι οποίοι επιδρούν στην εξέλιξη των στελεχών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης. Τέλος, η σύνδεση των ατομικών στόχων των συμβουλευόμενων με τους στόχους της επιχείρησης, προσφέρει τις καλύτερες ευκαιρίες για επιτυχία και παράλληλα δημιουργεί για την επιχείρηση ένα σημαντικό «αποθεματικό» σε ταλέντα, γνώσεις, κίνητρα και δεξιότητες.

Σχετικό Άρθρο:  Προετοιμασία εξαγωγών: Οκτώ Βασικά βήματα

Ωστόσο οφέλη δεν υπάρχουν μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους καθοδηγούμενους (mentees). Η σχέση που δημιουργείται μέσα από το mentoring, μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την επαγγελματική αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη, αφού μέσω αυτού τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και να διευρύνουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους δίκτυα, να κοινωνικοποιηθούν γρηγορότερα και ευκολότερα μέσα στην επιχείρηση, να παίρνουν ικανοποίηση από την εργασία τους, να επιτυγχάνουν ευκολότερα προαγωγές, και να έχουν υψηλότερες αποδοχές, να αποκτούν μεγαλύτερη επαγγελματική κινητικότητα και γκάμα εναλλακτικών επιλογών απασχόλησης και εν τέλει να επιτυγχάνουν τους επαγγελματικούς στόχους που έχουν θέσει.

Σε άλλες περιπτώσεις (εκπαιδευτικό mentoring), τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις, επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσω μαθητείας (on-the-job-training) και μικρών projects τα οποία αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν. Επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο υποβοήθησης του life management, το οποίο σημαίνει την υποστήριξη για τον σχεδιασμό και τη δημιουργική διαχείριση των σταδίων ζωής καθώς και της μετάβασης σε νέους ρόλους που όλοι καλούνται να αναλάβουν κατά τη διάρκεια της εργασιακής ζωής. Μέσα από την υποστήριξη του μέντορα, τη διαβίβαση θετικών αισθημάτων –σεβασμό, εκτίμηση – και την επίδειξη ενσυναίσθησης για τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, ο μέντορας επιτυγχάνει την ενδυνάμωση των καθοδηγούμενων.

Σχετικό Άρθρο:  Loyalty Program, έτσι απλά;

Όσον αφορά τη μεθοδολογία υλοποίησης των συνεδρίων mentoring, κεντρικής σημασίας είναι η οικοδόμηση σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η σαφής διατύπωση του επιδιωκόμενου στόχου και η κοινή αναγνώριση και αποδοχή της ολοκλήρωσης και λήξης της συμβουλευτικής σχέσης.

Τέλος, μερικά από τα οφέλη της εποπτείας είναι η πρόληψη προσωπικής εξουθένωσης, η αναγνώριση-εορτασμός επιτυχιών, η απόδειξη δεξιοτήτων/ γνώσεων, η ανακάλυψη τυφλών σημείων και μοτίβων συμπεριφοράς και άλλα.

Δημοσιεύτηκε στο epixeiro.gr

Το επαγγελματικό Mentoring στις σωστές διαστάσεις του

Related Posts