Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Έρευνα για το επίπεδο ανάπτυξης του Crowd Funding στην Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ “CRUCIAL CROWDFUNDING” στο οποίο συμμετέχει, διεξάγει πανελλαδική έρευνα σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και το επίπεδο ανάπτυξης του Crowd Funding στην Ελλάδα.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κατάρτιση ατόμων που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν μια καμπάνια Crowd Funding. Παράλληλα με την δημιουργία της πλατφόρμας, θα δημιουργηθεί και το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης της.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δώσουν ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο αναγνωρισιμότητας που υπάρχει σχετικά με το Crowd Funding στην Ελλάδα. Σε επόμενο στάδιο, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα συνδυαστούν με τα αποτελέσματα των ερευνών που θα διεξαχθούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο έργο, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το Crowd Funding σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η συμβολή σας στην έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα βοηθήσει στην εξαγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να βρείτε και να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο εδώ!

Σχετικό Άρθρο:  Αποτελέσματα ευρωπαϊκής έρευνας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Έρευνα για το επίπεδο ανάπτυξης του Crowd Funding στην Ελλάδα

Related Posts