Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Eπιχειρήσεις: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μέχρι τέλος του έτους

Α.Φ.Μ.(τελ. ψηφίο) Διαχειριστική Περίοδος Νοεμβρίου 2013

1  Μέχρι 2 0 Δεκεμβρίου 2013

2 Μέχρι 2 3 Δεκεμβρίου 2013

3 Μέχρι 24 Δεκεμβρίου 2013

4 Μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2013

5 Μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2013

6 Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

7 Μέχρι 2 Ιανουαρίου 2014

8 Μέχρι 3 Ιανουαρίου 2014

9 Μέχρι 7 Ιανουαρίου 2014

10-50 Μέχρι 8 Ιανουαρίου 2014

60-00 Μέχρι 9 Ιανουαρίου 2014

Υποβολή περιοδικής δήλωσης

• Αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με χρεωστικό υπόλοιπο:

Διαχειριστική περίοδος Νοεμβρίου 2013 (για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.)  – Μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2013

• Αρχικές εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο:

Διαχειριστική περίοδος Οκτωβρίου 2013 (για υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ.)  – Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Παροχές που καταβάλλονται χωρίς νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση, Αμοιβές μελών Δ.Σ.  Α.Ε. μη καθοριζόμενες από το καταστατικό

Για παρακράτηση που έλαβε χώρα το μήνα Νοέμβριο 2013 Μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2013

Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)

Για τον μήνα Νοέμβριο 2013 – Μέχρι 26 Δεκεμβρίου 2013

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)

  1. Υποβολή μέσω διαδικτύου  – Διαχειριστική περίοδος Νοεμβρίου 2013 – Μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2013
  2. Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. – Διαχειριστική περίοδος Νοεμβρίου 2013  – Μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2013
Σχετικό Άρθρο:  Πότε καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Υποβολή ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Υποβολή Α.Π.Δ., για Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων μέσω διαδικτύου μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου 2013 – μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Για τη Μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού)

Για τη Μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2013, η Α.Π.Δ. υποβάλλεται  μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013

Καταβολή Ασφαλιστικών Εισφορών

 Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της μισθολογικής περιόδου Νοεμβρίου 2013 γίνεται – Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013


Eπιχειρήσεις: Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μέχρι τέλος του έτους

Related Posts