Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Το ΙΝΑΝΕΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μαθητείας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο 2ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μαθητείας, το οποίο διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CEDEFOP) στην Θεσσαλονίκη, 9-10 Νοεμβρίου 2015.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η προσέλκυση επιχειρήσεων ώστε να ασχοληθούν με την ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα πολλές παρουσιάσεις πολλών θεμάτων σχετικά με τον θεσμό της μαθητείας, στρατηγικών που μπορούν να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις ώστε να απασχολήσουν με επιτυχία μαθητευόμενους, στρατηγικών για την εξέλιξη αυτών των ατόμων και πολλών άλλων ειδικών θεμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας ως εξειδικευμένος φορέας σε θέματα μαθητείας θα παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές για την πρόσληψη ατόμων μέσω μαθητείας.  Το υλικό που θα παρουσιαστεί αποτελεί τμήμα των παραδοτέων του Ευρωπαϊκού Έργου «StartApp – Starting with Apprenticeship: Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση», το οποίο υλοποιεί το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Το ΙΝΑΝΕΠ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μαθητείας

Related Posts