Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου “StartApp – Βιώσιμες στρατηγικές για την πρόσληψη νέων που ενδιαφέρονται για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση” ολοκλήρωσε την σύνταξη και έκδοση του εγχειριδίου με τίτλο: “Πρόσληψη εκπαιδευόμενων – Βέλτιστες πρακτικές από Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις”

 Ο οδηγός απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε μικρές ή μεσαίες, που έχουν ένα γενικό ενδιαφέρον να δημιουργήσουν θέσεις πρακτικής άσκησης και μαθητείας και παρουσιάζει πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες πρακτικές αποδίδουν και καλύπτουν τους στόχους των επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα. Έντεκα τέτοιες μελέτες περιπτώσεων από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία και Πολωνία) περιγράφουν καινοτόμες μεθόδους πρόσληψης εκπαιδευόμενων.

Τα παραδείγματα αυτά προσφέρονται σαν πηγές έμπνευσης και μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν το δικό τους πρόγραμμα προσλήψεων, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Οι βέλτιστες πρακτικές που παρουσιάζονται καλύπτουν και τους πέντε πυλώνες ενός προγράμματος μαθητείας / πρακτικής άσκησης, δηλαδή:

  • Σχεδιασμός
  • Προσέλκυση
  • Επιλογή
  • Ένταξη
  • Αφομοίωση
Σχετικό Άρθρο:  Μπορεί η προώθηση του θεσμού της μαθητείας / πρακτικής άσκησης να συμβάλλει στην μείωση της ανεργίας και στην οικονομική ανάπτυξη?

Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο εδώ!

Εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση

Related Posts