Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Tα ευρωπαϊκά εργαλεία που επιτυγχάνουν καλύτερες δεξιότητες και προσόντα

Η έλλειψη δεξιοτήτων είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά εργασίας. Αυτό δεν αφορά μόνο όσους αναζητούν εργασία, αλλά και τους εργοδότες.

Σχεδόν όλες οι εργασίες απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες. Ενδεικτικά, 169 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μεταξύ 16 και 74 ετών (ποσοστό 44%) δεν έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική πρόοδος, η ψηφιοποίηση των προσλήψεων και η δημογραφική γήρανση άλλαξαν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στο μέλλον, πολλά από τα παραδοσιακά επαγγέλματα ενδέχεται να εξαφανιστούν, πολλές θέσεις εργασίας θα καταστούν άνευ αντικειμένου ή ακόμη και περιττές. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε αναδιάρθρωση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων και διαφορετικών θέσεων εργασίας. Αυτό καθιστά δύσκολο για αυτούς που αναζητούν εργασία να συμβαδίσουν με τις μεταβαλλόμενες  ανάγκες των δεξιοτήτων.

Όπως έδειξε έρευνα της Manpower στην Ελλάδα, οι εργοδότες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να βρουν το κατάλληλο προσωπικό. Το 65% των εργοδοτών πιστεύει ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για την ψηφιακή αγορά εργασίας.

Τον Δεκέμβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε μια σύσταση για την ανάπτυξη της παροχής βασικών ικανοτήτων για όλους στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Η δημόσια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της εργασίας και της εκπαίδευσης και κατάρτισης έχει προχωρήσει ραγδαία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πώς μπορούμε όμως να ξεπεράσουμε το χάσμα δεξιοτήτων;

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει διάφορα ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν στην παροχή ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στην αγορά εργασίας. Οι στόχοι αυτοί συμβαδίζουν και με την αρχή 4 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων που αναφέρει ότι.

«Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε έγκαιρη και εξατομικευμένη συνδρομή με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών του για απασχόληση ή αυτοαπασχόληση. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα στήριξης για την αναζήτηση εργασίας, την κατάρτιση και την επανειδίκευση. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να μεταφέρει τα δικαιώματά του όσον αφορά την κοινωνική προστασία και την κατάρτιση σε περίπτωση επαγγελματικής μετάβασης».

Σχετικό Άρθρο:  Το ΙΝΑΝΕΠ σχεδιάζει εργαλεία για την πρόσληψη ατόμων για μαθητεία / πρακτική άσκηση

Μία από τις πρωτοβουλίες που σύστησε η Επιτροπή είναι η Ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελμάτων και προσόντων – ESCO. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης  Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ESCO διατίθεται σε 27 γλώσσες (24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, σύν τη Νορβηγική, Ισλανδική και Αραβική).

Η ταξινόμηση ESCO διευκολύνει το διάλογο μεταξύ της αγοράς εργασίας και του τομέα της εκπαίδευσης παρέχοντας μια κοινή γλώσσα που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην αγορά εργασίας και στην διευκόλυνση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας στην ΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα, το ESCO βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν:

  • Τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται συνήθως όταν θέλουν να απασχοληθούν σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα
  • Τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες  που αποκτούν όταν τελειώνουν το πανεπιστήμιο•
  • Τα προσόντα που απαιτούνται κατά την αναζήτηση εργασίας αναφορικά με ένα  συγκεκριμένο επάγγελμα.

Eπίσης, το ESCO χρησιμοποιείται από εργαλεία λογισμικού (software tools) για automated job matching καθώς είναι δημοσιευμένο ως Linked Open Data. Το ESCO δημοσιεύεται ως Linked Open Data, για να μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί και να συνδεθεί με άλλες πηγές δεδομένων, όπως οι εθνικές επαγγελματικές ταξινομήσεις.

Η πρώτη πλήρης έκδοση της ταξινόμησης (ESCO v1) διατίθεται δωρεάν μέσω της πλατφόρμας υπηρεσιών ESCO. Καλύπτει 2.942 επαγγέλματα, 13.485 δεξιότητες και ικανότητες και θα προβάλει προοδευτικά πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες για την εκάστοτε νομοθεσία σε εθνικό η ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορά το συγκεκριμένο επάγγελμα, καθώς το ESCO παρέχει πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής.

Το ESCO μπορεί επίσης να βοηθήσει τις υπηρεσίες απασχόλησης και τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στην παροχή καλύτερων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πελάτες τους και στην εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων για επαγγελματικό προσανατολισμό σε διάφορες γλώσσες. Επίσης, στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με άλλους παρόχους υπηρεσιών και στην ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους, ιδίως για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, καθώς και με φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σχετικό Άρθρο:  Θεωρείς τον εαυτό σου ηγέτη; Σκέψου το ξανά!

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας EURES, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να αντικαταστήσουν τις εθνικές τους ταξινομήσεις με την ευρωπαϊκή ταξινόμηση ή να διατηρήσουν τα διαλειτουργικά εθνικά τους συστήματα ταξινόμησης και να τα συνδέσουν με την ταξινόμηση ESCO.

Η Ισλανδία είναι μία από τις πρώτες χώρες που εισήγαγε την ταξινόμηση ESCO σε εθνικό επίπεδο. Η χρήση του ESCO στην δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Ισλανδίας, θα προσφέρει μια αποτελεσματική λύση στις τρέχουσες προκλήσεις δεξιοτήτων που αντιστοιχούν στις θέσεις εργασίας, γεγονός που θα διευκολύνει τη διαδικασία αντιστοίχισης θέσεων εργασίας, συνδέοντας τους εργοδότες με τους κατάλληλους υποψηφίους.

Το ESCO εκτός από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Ισλανδίας,  έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μία πληθώρα εφαρμογών όπως το DOCEBO, μία ιταλική ηλεκτρονική εταιρική πλατφόρμα εκμάθησης, η οποία συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη και την ταξινόμηση ESCO για τον εντοπισμό και την κάλυψη κενών δεξιοτήτων των εργαζομένων.

EUROPASS

Μία άλλη πρωτοβουλία της Κομισιόν είναι το Europass. Το Europass αποτελείται από ένα χαρτοφυλάκιο πέντε εγγράφων που διευκολύνει τους ανθρώπους να παρουσιάσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους με συνεκτικό τρόπο.Το Europass βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, είτε σχεδιάζουν να σπουδάσουν, είτε να αναζητήσουν εργασία, είτε να αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό.

Mε το ESCO και το Europass  η Επιτροπή στοχεύει να επιτύχει διαφάνεια και αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων, γεφύρωση τους χάσματος μεταξύ της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας και συνεργασία δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (PES).

* Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά αυτές του συντάκτη και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως δηλώσεις επίσημης θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δημοσιεύτηκε στο: www.epixeiro.gr

Tα ευρωπαϊκά εργαλεία που επιτυγχάνουν καλύτερες δεξιότητες και προσόντα

Related Posts