by Institute of Entrepreneurship Development iED

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΠΩ – Δημιουργία πλατφόρμας φορητών αισθητήρων για τον εντοπισμό επικίνδυνων καταστάσεων σε βιομηχανικές μονάδες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02342

Περιγραφή

Το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας IoT φορητών αισθητήρων, μαζί με στοιχεία μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning), για την πρόβλεψη και ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας.

Το έργο περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτότυπων έξυπνων φορητών συσκευών για τη συνεχή παρακολούθηση βασικών παραμέτρων υγείας εργαζομένων σε βιομηχανικά και επικίνδυνα περιβάλλοντα. Η απόδειξη και επικύρωσης της έννοιας (Proof of Concept) καθώς και αξιολόγηση της χρηστικότητας θα πραγματοποιηθεί σε σχετική γραμμή παραγωγής εργοστασίου. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας θα είναι ότι ο εργαζόμενος δεν είναι ποτέ μόνος από την άποψη της ασφάλειας.

Website έργου: https://pro-vlepo.gr/

Διάρκεια του έργου: 12/05/2020 – 11/11/2022 (30 μήνες)

Μεθοδολογία

  • Το έργο προβλέπει τον σχεδιασμό μιας φορητής συσκευής συνδεδεμένης με τον χρήστη, η οποία στην ουσία είναι ένα βραχιολάκι, εξοπλισμένο με 4 αισθητήρες: φωτοπληθυσμογραφία (PPG), ηλεκτροδερμική δραστηριότητα (EDA), επιταχυνσιόμετρο και θερμόμετρο. Ο αισθητήρας PPG θα χρησιμοποιείται για συνεχείς μετρήσεις της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας (HRV), δείκτη άγχους και χαλάρωσης. Ο αισθητήρας EDA θα χρησιμοποιείται για μετρήσεις αγωγιμότητας του δέρματος, που θα σχετίζονται με εκτιμήσεις κατάστασης συναισθημάτων (π.χ. διέγερση ή υποτονικότητα). Το επιταχυνσιόμετρο με 3 άξονες (ACC) θα χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση πιθανών πτώσεων.
  • Στο πλαίσιο του έργου θα διεξαχθεί έρευνα για επιλογή και προγραμματισμό κιτ για την παρακολούθηση του ΗΚΓ, καταγράφοντας το μονοπάτι των ηλεκτρικών παλμών μέσω του καρδιακού μυός.
  • Επίσης θα διεξαχθεί έρευνα για επιλογή και προγραμματισμό κιτ για την ασύρματη παρακολούθηση της πίεσης του αίματος το οποίο θα συνδέεται και θα επικοινωνεί με smartphones και ανάλογη εφαρμογή.
  • Θα γίνει επιλογή και προγραμματισμός κιτ για την ασύρματη παρακολούθηση του δείκτη ΒΜΙ, το οποίο θα συνδέεται και θα επικοινωνεί με smartphones και ανάλογη εφαρμογή.
  • Οι προγραμματισμένες αναλύσεις των καταγεγραμμένων δεδομένων θα παράσχουν πρότυπα πρόβλεψης για τον έγκαιρο εντοπισμό των χρηστών υπό πιθανούς κινδύνους.
  • Παράλληλα η φορετή συσκευή θα υποστηρίζει τον εντοπισμό θέσης στους εσωτερικούς χώρους εργοστασίων, μέσω δύο τρόπων: τριπλευρισμός (trilateration) ή/και στατιστική αποτύπωση (fingerprinting).

Αποτελέσματα

  1. Ελαχιστοποίηση των οξέων ιατρικών περιστατικών στους χώρους εργασίας, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψής τους μέσω έξυπνης φορετής συσκευής (wearable) που θα υποστηρίζει την καταγραφή βιομετρικών δεδομένων για λόγους υγείας και ζωτικής ασφάλειας και τη δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης των αρμοδίων πέρα της απλής καταγραφής και παρακολούθησης ενδείξεων, και σε συνδυασμό με την αξιοποίηση στοιχείων μηχανικής μάθησης στο σύννεφο (Machine Learning).
  2. Η βελτίωση του ιατρικού προφίλ των εργαζομένων, καθώς μέσω της φορητής συσκευής θα ενισχύεται η ανίχνευση οξέων ιατρικών συμβάντων, καθώς και αγχωτικών συνθηκών στον χώρο εργασίας, γεγονός που θα συμβάλλει επιπρόσθετα στην ενίσχυση της αποδοτικότητάς τους αλλά και της παραγωγικότητας και της ίδιας της επιχείρησης.
  3. Η πρόβλεψη και μείωση των εργατικών ατυχημάτων με αποτέλεσμα την μείωση της επιβάρυνσης των ασφαλιστικών ταμείων και μακροπρόθεσμα της εθνικής οικονομίας.
  4. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των ανθρωπιστικών και κοινωνικών στόχων μιας σύγχρονης κοινωνίας.

«Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02342)»

Εταιρικό Σχήμα

1. ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Έδρα / Τόπος Υλοποίησης έργου: Λάρισα

2. SenseWorks Ανάπτυξη Καινοτομικών, Ολοκληρωμένων Προϊόντων Ασύρματων Αισθητήρων

Έδρα: Αθήνα / Τόπος Υλοποίησης έργου: Ιωάννινα

3. OMEGA – Θ. Αλεξανδρίδης και ΣΙΑ

Έδρα: Αθήνα / Τόπος Υλοποίησης έργου: Πάτρα

4. DPO Services – Ι και Δ Τσακιρίδης

Έδρα / Τόπος Υλοποίησης έργου: Λάρισα

5. Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Έδρα / Τόπος Υλοποίησης έργου: Λάρισα