Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ποιες είναι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις μου στα προγράμματα ΕΣΠΑ;

Τα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελούν ένα αναπτυξιακό εργαλείο τόσο για νέους επιχειρηματίες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις. Υπάρχουν κάποια βασικά σημεία που θα σας επιτρέψουν να εκτελέσετε σωστά και με ακρίβεια ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα. Αυτά αναφέρονται και στις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στις υπηρεσίες που προσφέρει η επιδότηση. Υπάρχουνε κάποιοι κανόνες που τις περισσότερες φορές τους προσπερνάμε, αγνοούμε ή πιο απλά δεν λαμβάνουμε υπόψη μας την σπουδαιότητα τους  καθώς δίνουμε την προσοχή μας στην επιλογή των προϊόντων και των δραστηριοτήτων που παρέχονται από την επιδότηση. Οι κανόνες αυτοί αναφέρονται τόσο στις νέες όσο και στις υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά μερικοί από τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσετε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι οι εξής:

entrepath1

  1. Η ανάληψη της υποχρέωσης του επιχειρηματία για την συνεχή και αμείωτη παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης πέραν της λήξης του επιδοτούμενου προγράμματος.
  2. Το καθήκον του επιχειρηματία να ενημερώσει πλήρως τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα για οποιαδήποτε σημαντική και μεγάλη αλλαγή που διαδραματίζεται ή που πρόκειται να συμβεί πριν την πάροδο ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που δεν επιτρέπει καμία τροποποίηση.
  3. Η δέσμευση των ωφελούμενων επιχειρήσεων για διατήρηση των επιδοτούμενων θέσεων για χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στη δημόσια πρόσκληση.
  4. Οι επιχειρήσεις να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας.
  5. H δέσμευση του επιχειρηματία ή της εταιρίας να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  6. Το καθήκον του επιχειρηματία να υποβάλλει ετησίως στο φορέα επίβλεψης τα δικαιολογητικά́ που ζητούνται για την πιστοποίηση της τήρησης των συμβατικών μακροχρόνιων υποχρεώσεων.
Σχετικό Άρθρο:  Ο CEO που λέει πως το ΜΒΑ σου είναι σκουπίδι

Επομένως, οι κανόνες και οι δεσμεύσεις που υπάρχουν απέναντι σε κάποιο πρόγραμμα  είναι αναγκαίοι καθώς αποτελούν μέρος του παιχνιδιού, τις περισσότερες φορές είναι αρκετά λογικοί και έχουν βασικό στόχο την προστασία του επενδυτή και την αποφυγή λαθών. Οι επενδυτές οι οποίοι τους λαμβάνουν εξ αρχής σοβαρά υπόψιν τους και τους ακολουθούν, δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Ποιες είναι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις μου στα προγράμματα ΕΣΠΑ;

Related Posts