Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Πληροφοριακά Συστήματα για Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Ψηφιακό Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

Μαζί με την παγκοσμιοποίηση, η δομή της παραγωγής εξελίχθηκε με πιο ευέλικτο τρόπο. Όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Περιφερειακή Καινοτομία (2000-2020), οι παράγοντες «μη κόστους» κατέστησαν σημαντικοί στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί είναι η ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς, η καινοτομία, οι μειώσεις στον κύκλο ζωής των προϊόντων, η ποιότητα, ο σχεδιασμός, η διαφοροποίηση / προσαρμογή των προϊόντων σε εξειδικευμένες αγορές, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, οι νέες μέθοδοι διαχείρισης και η οργάνωση των επιχειρήσεων. Επιπλέον, ανάλογα με τις επιταχυνόμενες τεχνολογικές μεταβολές, οι βασικές πηγές δημιουργίας περιφερειακού πλούτου συνδέονται άμεσα με την περιφερειακή ικανότητα μεταφοράς των πληροφοριών και των γνώσεων, με τη μορφή πνευματικού κεφαλαίου, σε οικονομικές ευκαιρίες (Περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας, 2002-2020). Το έργο “InnoHabitS: Building a Regional Habitat for Learning and Innovative SMEs” θα εξασφαλίσει στις ομάδες στόχους να λαμβάνουν συστηματικές και αξιοσημείωτες υπηρεσίες για την ενίσχυση της καινοτομίας τους, να έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το ePlatform για ανταλλαγή πληροφοριών, να ζητήσουν ανατροφοδότηση και ιδέες, δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία eLearning και να έρθουν σε επαφή με ένα μοναδικό δίκτυο για συνεργασία, συντονισμό και επιχειρηματική συμπεριφορά.

Σχετικό Άρθρο:  The Psy Lab: Εργαστήριο Ψυχολογίας & Εφαρμοσμένης Νευροτεχνολογίας

Στα πλαίσια του προγράμματος, έχει αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό, με στόχο να ενισχύσει τις  δεξιότητες και την  γνώση στη διαχείριση της καινοτομίας εναρμονισμένη σύμφωνα με το ατομικό επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων και με τη σύγκριση μεταξύ τοπικών και παγκόσμιων γεγονότων.

Με σκοπό την δοκιμή και την αξιολόγηση του υλικού που αναπτύχθηκε, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε εκπαιδευτική δραστηριότητα φιλοξενώντας 4 συμμετέχοντες από την Τουρκία. Κατά την διάρκεια του Training παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τις εξής θεματικές: Informatic Systems for Business Development και Digital Business Ecosystem.

Πληροφοριακά Συστήματα για Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Ψηφιακό Επιχειρηματικό Οικοσύστημα

Related Posts