Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

PERSON – Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων

Οι νέοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την οικονομική δυναμικότητα και να προκαλούν θετικές οικονομικές επιδράσεις στην κοινωνία. Ως βασικός καθοριστικός παράγοντας του ανθρώπινου κεφαλαίου, η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη. Είναι προφανές ότι με την τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξάνεται η προσφορά ανθρώπινου κεφαλαίου και, με τη σειρά του, παρατηρείται μια έκρηξη στην παραγωγικότητα της εργασίας. Το καθεστώς απασχόλησης και τα κέρδη από την αγορά εργασίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της εκπαίδευσης. Οι υψηλότερες αποδόσεις στην εκπαίδευση στο μέλλον καθιστούν την εκπαίδευση πιο ελκυστική. Η αύξηση της ποιότητας και του επιπέδου εκπαίδευσης θα προκαλέσει την οικονομική ανάπτυξη. Υπό αυτή την έννοια, η σύνδεση αυτή μεταξύ της εκπαίδευσης, της συμμετοχής στην εργασία και της οικονομικής ανάπτυξης, δίνει την δυνατότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να εφαρμόζουν πολλές οικονομικές μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά τους συστήματα.

Σχετικό Άρθρο:  Σεμινάριο (Μ29): Επιχειρηματικές Δεξιότητες Νέων

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάγκη να κατανοήσουν λεπτομερώς τα νεαρά άτομα κατά τη μετάβασή τους από NEET (άτομα που δεν λαμβάνουν κάποια εκπαίδευση,  απασχόληση ή  κατάρτιση) ή άτομα ανενεργά στην εργασία.

Κατά την Τρίτη διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λάρισα, στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, οι εταίροι συζητήσαν λεπτομερώς για το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο συντάσσουν, το οποίο θα έχει τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο θα απευθύνεται σε αυτούς που είναι τεχνολογικά αναλφάβητοι, το δεύτερο επίπεδο σε αυτούς που είναι τεχνολογικά ενημερωμένοι και το τρίτο επίπεδο σε αυτούς που είναι χρήστες προηγμένης τεχνολογίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουν όλοι οι νέοι να κατανοήσουν σε ποιο επίπεδο βρίσκονται και επίσης θα έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν. Μείνετε συντονισμένοι για το εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να είναι διαθέσιμο σύντομα!

person
person
person
PERSON – Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων

Related Posts