by Institute of Entrepreneurship Development iED

Οδηγός Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης στις ΜΜΕ | Growing

Οι επιπτώσεις τόσο της πανδημίας του COVID-19, όσο και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια, έχουν μεταβάλλει ριζικά τον κόσμο των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν και τον βασικό κορμό της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εκείνες που έχουν επηρεαστεί βαθύτατα από αυτή την κατάσταση. Οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, εκτός του ότι έχουν δυσχεράνει τη λειτουργία των ΜΜΕ λόγω των ραγδαίων αλλαγών, έχουν αυξήσει κατακόρυφα και τις απαιτήσεις όσον αφορά και τους ίδιους εργαζομένους. Για το λόγο αυτό, ο  Οδηγός Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης στις ΜΜΕ είναι το απαραίτητο εργαλείο των ΜΜΕ για ενημέρωση καθώς και για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Οδηγός Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης στις ΜΜΕ – Περιεχόμενα

Στην αρχή του οδηγού, που αποτελεί παραδοτέο του έργου GrowINg, γίνεται αναφορά στις ανάγκες δημιουργίας του, καθώς και στους στόχους που έχει. Έπειτα, στο κεφάλαιο για τις «Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» γίνεται αναφορά στις ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή οικονομία με μια γενική επισκόπηση στη στήριξη που λαμβάνουν οι ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για την επίδραση του COVID-19 σε αυτές.

Συνεχίζοντας, στο δεύτερο μέρος του οδηγού γίνεται μνεία στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην βαρύνουσα σημασία που έχει η εκπαίδευση και η κατάρτιση ενηλίκων μέσω της δια βίου μάθησης και στους τρόπους που αυτή μπορεί να ενισχυθεί στα πλαίσια της εργασίας.

Στο τέλος του παρόντος οδηγού, οι εταίροι του έργου GrowINg διενήργησαν έρευνα για τις ΜΜΕς και τους παρόχους υπηρεσιών σχετικά με την ισχύουσα κατάσταση και πως μπορούν να προσφέρουν οι εργοδότες στο προσωπικό τους δυνατότητες δια βίου μάθησης, μέσω άτυπων μορφών εκπαίδευσης.

Ο οδηγός κλείνει με συστάσεις προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εργοδότες, ενδιάμεσοι οργανισμοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής), για το πως θα είναι σε θέση να οικοδομήσουν/ βελτιώσουν τη στρατηγική τους προσέγγιση στην εκπαίδευση στο χώρο εργασίας.

Η Συμβολή του iED στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η ανάπτυξη του «Οδηγού Σταδιοδρομίας και Εκπαίδευσης στις ΜΜΕ» έγινε στα πλαίσια του Erasmus+ Ευρωπαϊκού έργου GrowINg. Στο έργο αυτό συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας (iED) μαζί με άλλους πέντε Ευρωπαίους εταίρους.

Το iED έχει υλοποιήσει σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών έργων πάνω στην επαγγελματική και δια βίου εκπαίδευση, ενώ έχει αναπτύξει και πολλά εργαλεία για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου. Η επαγγελματική εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση αποτελεί βασικούς πυλώνες του iED και αναζητεί διαρκώς συνεργασίες πάνω στον τομέα αυτό.

Αν έχετε κάποια ιδέα για Ευρωπαϊκό έργο και βρίσκεστε στη διαδικασία αναζήτησης εταίρων, μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας.

Τελευταία Νέα

Ενδυνάμωση της Nεολαίας στην Kοινωνική Eπιχειρηματικότητα...

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου "Socially Agile", συντάχθηκε με επιτυχία μια ολοκληρωμένη έκθεση για τη διερεύνηση του τοπίου της κοινωνικής...

Ανοικτή Πρόσκληση: Online Σεμινάριο για την...

Είστε νέος/α επιχειρηματίας ή ενδιαφέρεστε για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη; Θέλετε να εξελίξετε τις γνώσεις σας και να ενσωματώσετε τις αρχές της...

Διαδραστικό βιβλίο SAHHim: Καλλιεργώντας Υγιείς Τρόπους...

Το SAHHim δημιουργήθηκε για να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μαθητών με ειδικές ανάγκες (SSN) και των εκπαιδευτικών τους σχετικά...

Έρευνα για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων...

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευέλικτου και πιστοποιημένου προγράμματος επανεκπαίδευσης (reskilling) για πρόσφατους πτυχιούχους και...

Νέα Πρόσκληση για Χρηματοδοτική Στήριξη Επενδύσεων...

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις έως και 50.000 ευρώ! Το πρόγραμμα επιχορήγησης επενδύσεων πράσινης μετάβασης του έργου STAGE ανακοίνωσε τη δεύτερη πρόσκληση του.   Το STAGE...