Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Move Up- Ενισχύοντας τις κοινωνικές δεξιότητες ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην δουλειά

Όλο και πιο συχνά γίνεται αντιληπτό ότι οι κοινωνικές δεξιότητες ενός ατόμου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα αλλά και στην επαγγελματική μας ζωή. Βέβαια είναι γνωστό ότι μια μεγάλη μερίδα κόσμου, δεν έχει τον χρόνο αλλά πολλές φορές ούτε και τους πόρους για να μπορέσει να τις αναπτύξει. Αυτός είναι και ο σκοπός του προγράμματος αυτού.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος “Move Up – Ενισχύοντας τις κοινωνικές δεξιότητες ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην δουλειά”, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Με εταίρους από Τουρκία, Αυστρία, Αγγλία και Πορτογαλία, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κων/πολη στις 11 και 12 Ιανουαρίου με βασικούς άξονες την επιλογή ομάδων- στόχων και την περαιτέρω ανάλυση για τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το εκάστοτε επάγγελμα.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η αναγνώριση και ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων ανάλογα με το εκάστοτε επάγγελμα. Το τελικό αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα είναι προσβάσιμη από όλους και θα μπορεί να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το επάγγελμα το οποίο ασκούν, αλλά και τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να τις αναπτύξουν.

Move Up- Ενισχύοντας τις κοινωνικές δεξιότητες ενηλίκων για καλύτερη απασχολησιμότητα και επιτυχία στην δουλειά

Related Posts