Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

ICAP: Μελέτη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει επιτύχει αξιόλογη παρουσία στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Ως εκ τούτου, τα τελευταία έτη οι κυβερνήσεις σε πολλές χώρες του κόσμου, προσπαθούν να ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, μέσω διαφόρων σχεδίων, κινήτρων και μέτρων προώθησης. Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τη μειοψηφία επί του συνόλου των επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με τη «Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα: Γυναικεία επιχειρηματικότητα — συγκεκριμένες πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ», οι επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παρά την ενθαρρυντική πρόοδο, η ΕΕ θα πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να απελευθερωθεί το πλήρες δυναμικό των επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) γυναικείας ιδιοκτησίας. Σήμερα, οι γυναίκες επιχειρηματίες στην Ευρώπη αποτελούν πολύ χαμηλό ποσοστό (30% περίπου) του συνόλου των επιχειρηματιών.

Έρευνες δείχνουν ότι οι κοινωνικοί παράγοντες που επικρατούν σε κάθε χώρα είναι πολύ σημαντικοί και επηρεάζουν σημαντικά την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν διάφοροι ανασταλτικοί παράγοντες της γυναικείας επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, έλλειψη κεφαλαίων, το θεσμικό πλαίσιο κάθε χώρας κ.α.

Σχετικό Άρθρο:  Οι στρατηγικές που μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία μιας επιχείρησης

Επιπρόσθετα, καταγράφεται μια τάση των γυναικών να δραστηριοποιούνται σε κλάδους που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή (π.χ. λιανικό εμπόριο). Ειδικότερα για τις νέες γυναίκες επιχειρηματίες διαπιστώνεται ότι το σημαντικό ποσοστό τους εστιάζει σε δραστηριότητες σχετικές με υπηρεσίες προς καταναλωτές, παρά προς επιχειρήσεις.

Γυναίκες Επικεφαλής Επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ορισμένα βασικά διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη για τις τρεις (3) παρακάτω ομάδες-εταιρειών:

  1. Σύνολο Εταιρειών: Αφορά 23.968 επιχειρήσεις όλων των κλάδων, που έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων της ICAP Group και έχουν διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2014.
  2. Εταιρείες που Διοικούνται από Γυναίκες: Περιλαμβάνονται 5.049 εταιρείες του παραπάνω συνόλου, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες (Διευθύνουσα Σύμβουλος, Γενική Διευθύντρια ή Διαχειρίστρια).
  3. Top 500 LWiB: Αφορά στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες βάσει του συνολικού κύκλου εργασιών τους το 2014 (που προέκυψαν από το δείγμα των 5.049 εταιρειών), οι οποίες διοικούνται από Γυναίκες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκδοση (Leading Women in Business).
Σχετικό Άρθρο:  5 Βασικά Στοιχεία μιας Πετυχημένης Ιστοσελίδας – Η δική σας τα έχει;

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, δήλωσε σχετικά:

Οι επιδόσεις των ελληνικών εταιρειών που διευθύνονται από γυναίκες ανώτατα στελέχη είναι εμφανώς καλύτερες σε σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών, με κύριο χαρακτηριστικό την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας τους, το 2014/13. Ασφαλώς, η διείσδυση των γυναικών στις ανώτατες βαθμίδες διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων υστερεί ακόμα σημαντικά σε σχέση με τους άνδρες. Σε αυτές τις συνθήκες οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την είσοδο των γυναικών σε θέσεις που σχετίζονται με τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την πορεία των επιχειρήσεων στη χώρα μας.

[sociallocker]

ICAP: Μελέτη για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Related Posts