Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ευρωπαϊκό σεμινάριο: Χρηματοδότηση των κοινωνικών και αλληλέγγυων οργανισμών

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Social and Solidarity Economy –SSE)  είναι μια εναλλακτική πρόταση κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου, η οποία δημιουργεί έναν  χώρο κοινωνικών σχέσεων που βασίζονται στις αρχές της αλληλεγγύης, του σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων αλλά και του περιβάλλοντος, της συνεργασίας, της δημοκρατικότητας και της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στον κοινωνικό αυτό χώρο, ανεξαρτήτως της δομής ή του σκοπού τους, πρέπει να φροντίζουν για την εύρεση και την επένδυση κεφαλαίων με τρόπους που λαμβάνουν υπόψιν τους, τόσο την οικονομική απόδοση όσο και την κοινωνική αξία και την επιβεβαίωση των αλληλέγγυων αξιών και αρχών.

Η Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Initial Vocational Education and Training -IVET) ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών ώστε να δίνει τα εφόδια στους νέους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν τις νέες κοινωνικές προκλήσεις και την μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία εξετάζουν διαφορετικές πτυχές του οικονομικού-κοινωνικού μοντέλου της αλληλέγγυας οικονομίας. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχε στο τρίτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ηθική και αλληλέγγυα χρηματοδότηση/ εύρεση πόρων”, που πραγματοποιήθηκε από 18 ως 22 Σεπτεμβρίου 2017 στο ιστορικό Plovdiv , την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας. Σκοπός του προγράμματος, ως μέρος του έργου Erasmus + “Social and Solidarity Economy in Europe – Affirming a new paradigm through IVET curricula innovation” είναι η μετάδοση της γνώσης περί SSE, ως ένα συνολικό εναλλακτικό υπόδειγμα πολιτικής οικονομίας μέσω συλλογικών κοινωνικών πρακτικών, καθώς και η βοήθεια στην ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τη μεταδευτεροβάθμια (επαγγελματική) εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες εκ μέρους του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Μαρία Μωραγιάννη και Δανάη Μπουροτζίκα, είχαν την ευκαιρία από κοινού με τους εταίρους από Βουλγαρία, Γερμανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τσεχία να μάθουν  τις βασικές αρχές και αξίες της SSE, τον τρόπο λειτουργίας των οργανώσεων που ασπάζονται το συγκεκριμένο μοντέλο και  τους τρόπους που μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να ευρεθούν πόροι-οικονομικοί ή μη- για την ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών. Μέσα από ομαδικές ασκήσεις οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν και σχεδίασαν τις δικές τους ιδέες για το πως θα μπορούσε να αρχίσει τις δραστηριότητες της μια οργάνωση κοινωνικής οικονομίας. Έθεσαν το πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν, και είδαν βήμα προς βήμα τις προκλήσεις και τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζε μια νεοσύστατη οργάνωση στο χώρο της SSE, αλλά και τον κοινωνικό αντίκτυπο που θα είχε η δραστηριότητα τους αυτή. Είχαν, επίσης την ευκαιρία, να αξιοποιήσουν την επαγγελματική εμπειρία του Ιταλού συμμετέχοντα ώστε να ενημερωθούν αναλυτικά για την πορεία και την οργάνωση της πρώτης ηθικής τράπεζας της Ευρώπης, η οποία και εδράζεται την Ιταλία, και έχει ανοίξει τον δρόμο για την δημιουργία και άλλων τέτοιων δομών στην Ευρώπη, μία εκ των οποίων μάλιστα εδρεύει στην Ελλάδα.

Σχετικό Άρθρο:  Σεμινάριο (Μ11): Ενίσχυση των Νέων Επιχειρηματιών

Συμπερασματικά, η εκπαίδευση εκτυλίχθηκε σε ένα κλίμα ανταλλαγής απόψεων επάνω στις βασικές αξίες της SSE και το πως αυτές είναι δυνατό να συμβαδίζουν με την επιδίωξη εύρεσης οικονομικών πόρων, ακριβώς ώστε το αλληλέγγυο και εναλλακτικό αυτό πρότυπο να αναπτύσσεται χωρίς να απομακρύνεται από τις βασικές αξίες και αρχές του. Κάθε ημέρα οι συμμετέχοντες αξιολογούσαν την εκπαιδευτική διαδικασία και στο τέλος συνολικά το σεμινάριο, ώστε να βελτιωθούν οι σχετικές διαδικασίες και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ευρωπαϊκό σεμινάριο: Χρηματοδότηση των κοινωνικών και αλληλέγγυων οργανισμών

Related Posts