Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ευρωπαϊκό έργο για την κατανόηση και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων

Το έργο ProBM-‘’Understanding and developing business models’’ στοχεύει να παρέχει μια κοινή συνεργασία για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ διαφόρων ειδών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και της επιχειρηματικότητας. Επίσης στοχεύει στην δημιουργία ενός δικτύου με σκοπό τις διακρατικές συνεργασίες.

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια συλλογή πληροφοριών (compendium) σε ηλεκτρονική μορφή με σκοπό οποιοσδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση, να έχει την δυνατότητα να το επισκεφτεί και να έχει πρόσβαση σε χρήσιμο υλικό και πληροφορίες σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια, το οποία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όπου κάθε νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να λάβει υπόψη του πριν ξεκινήσει κάποια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι μέθοδοι με τους οποίους το έργο θα επιτύχει τους στόχους του θα είναι ένας συνδυασμός μελετών περίπτωσης, ερωτηματολογίων και βιβλιογραφικής έρευνας τα οποία θα είναι η βάση για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής συλλογής πληροφοριών.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για το έργο αυτό και έλαβε μέρος στην πόλη Ράντομ της Πολωνίας την περίοδο 3-4/11/2016. Κατά την διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες οργανισμοί είχαν την ευκαιρία να θέσουν τους στόχους και τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Ευρωπαϊκό έργο για την κατανόηση και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων

Related Posts