Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Επενδύοντας στον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής της επιτρέπει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων.

Επενδύοντας στον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο

Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στο σταυροδρόμι μεταξύ Δύσης και Ανατολής της επιτρέπει να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων.

Η μεγάλη διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής, ηλιακής, ηλιοθερμικής, καθώς και ενέργειας από βιομάζα) σε συνδυασμό με τα εν εξελίξει έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας στην Ελλάδα (Διαδρατικού Αγωγού Αερίου-ΤΑΡ, εξερεύνησης πετρελαίου), αποτελεί ένδειξη του ρόλου της χώρας, ως βασικό πλέον παίκτη στη διαμόρφωση του ενεργειακού μίγματος της Δυτικής Ευρώπης, προσφέροντας σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στους βιομηχανικούς τομείς της Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Το Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα
Τα τελευταία χρόνια, το Ελληνικό ενεργειακό σύστημα χαρακτηρίζεται από:
1. τη σταθερή αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας, λόγω της οικονομικής ανάπτυξης και των αλλαγών της καταναλωτικής συμπεριφοράς,
2. την υψηλή κατανάλωση συμβατικών καυσίμων και κυρίως του λιγνίτη, καθώς το καύσιμο αυτό αποτέλεσε μια στρατηγική επιλογή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ’70,
3. την εξάρτηση από μεγάλο όγκο εισαγωγών, που περιλαμβάνουν κυρίως αδιύλιστο πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο, το οποίο εισήχθη πρόσφατα και
4. τη σταδιακή ανάπτυξη των ΑΠΕ και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών και των κοινοτικών επιταγών (ΕΕ202020) από την Ελλάδα.

Ο Ελληνικός ενεργειακός κλάδος συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της χώρας, σε σχέση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη μέσα στα προσεχή έτη, καθοδηγούμενος κυρίως από τους παρακάτω σημαντικούς παράγοντες:
• Την απαιτούμενη βελτιστοποίηση του ενεργειακού μίγματος, το οποίο συνιστά τη μείωση της παραγόμενης από ορυκτά καύσιμα ενέργειας και την αύξηση αυτής από ΑΠΕ. Αυτή η αλλαγή υποκινείται, τόσο από την αναθεωρημένη πολιτική της ΕΕ αναφορικά με τη σύνθεση του ενεργειακού μίγματος έως το 2030 (απαίτηση 27% ΑΠΕ), όσο και από την προτίμηση χρήσης φθηνότερων πηγών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο
• Το εθνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, το οποίο περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση μεγάλων επιχειρήσεων παροχής ενέργειας, όπως είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και τα Ελληνικά Πετρέλαια
• Την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και τον περαιτέρω διαχωρισμό της παραγωγής και του εφοδιασμού από τα δίκτυα μεταφοράς
• Τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε Ευρωπαϊκή πύλη διέλευσης φυσικού αερίου και πετρελαίου, μέσα από τα μελλοντικά μεγάλα έργα, όπως αυτό του Διαδρατικού Αγωγού Αερίου-ΤΑΡ, ή την εξόρυξη αερίου και πετρελαίου στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Πέλαγος
• Τις προσπάθειες που γίνονται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση κόστους από αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα έξυπνων μετρητών, ο φωτισμός LED, οι τεχνολογίες Smartgrid, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια κλπ.
• Τις σημαντικές πρωτοβουλίες υποδομών, όπως η διασύνδεση των ελληνικών νησιών.

Σχετικό Άρθρο:  Οι 5 βασικές παράμετροι έναρξης μιας νέας επιχείρησης

Γιατί να επενδύσετε στην Ελλάδα:
Στρατηγική θέση:
Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό ενεργειακό κόμβο στη μεταφορά ενέργειας από την Ανατολή στη Δύση μέσα από την υλοποίηση έργων κατασκευής αγωγών, τη διασυνδεσιμότητα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και από τα εναλλακτικά μέσα κατοχύρωσης της Ασφάλειας Εφοδιασμού μέσω των υπεράκτιων αποθεμάτων της Μεσόγειου (π.χ. τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου).
Παραγωγικές δυνατότητες: Λόγω του ήπιου κλίματος και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα (περισσότερες από 250 ημέρες ή 3,000 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, πολλές περιοχές με ισχυρούς ανέμους), η χώρα διαθέτει σημαντικά ανεκμετάλλευτο παραγωγικό δυναμικό – κυρίως στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – το οποίο μπορεί να ενισχύσει το ισχυρό ενεργειακό μίγμα όλης της Ευρώπης.
Κυβερνητική υποστήριξη και νομοθετικό πλαίσιο: Τα τελευταία χρόνια, τα Υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης υποστήριξαν και προώθησαν σε μεγάλο βαθμό σημαντικά επενδυτικά έργα, όπως ο αγωγός  φυσικού αερίου TAP, ο νέος τερματικός σταθμός  υγροποιημένου αερίου στη Ρεβυθούσα καθώς επίσης και οι σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ευρύ ρυθμιστικό πλαίσιο για επενδύσεις στην Ελλάδα, δημιουργεί εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες σε διάφορους τομείς.

Σχετικό Άρθρο:  Γράψτε ένα επιτυχημένο email πώλησης!

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
• Ιδιωτικοποίηση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων και ενεργητικού
• Δημιουργία νέων υποδομών για την μεταφορά φυσικού αερίου (τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου, αγωγοί φυσικού αερίου, συστήματα διανομής φυσικού αερίου)
• Διεθνείς δημόσιοι διαγωνισμοί για την Εξερεύνηση Υδρογονανθράκων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας
• Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ  (αιολικά και ηλιοθερμικά πάρκα, έργα βιομάζας και γεωθερμίας κλπ)
• Επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
• Η σύνδεση του ενεργειακού δικτύου με τα Ελληνικά νησιά

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

% Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στον κλάδο της ενέργειας 4%
Συμμετοχή των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική παραγωγή ενέργειας 18%
Συνολική Δυναμικότητα των ΑΠΕ (MW) 4.721
Απαιτούμενες επενδύσεις για την επίτευξη του εθνικού στόχου ΑΠΕ για το έτος 2020 €27 δις.

Ένας ισχυρός κλάδος με πρόσφατα επιτυχημένα επενδυτικά παραδείγματα
• Η Αμερικάνικη Third Point Gas εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Energan Oil & Gas (Ελληνική εταιρία παραγωγής και εξερεύνησης πετρελαίων και αερίου) μέσω εισφοράς κεφαλαίου της τάξης των $60 εκατομμυρίων
• Η Qatar Petroleum International (QPI) και η Ελληνική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψαν συμφωνία για την απόκτηση συμμετοχής στο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας ΗΡΩΝ ΙΙ, σηματοδοτώντας την πρώτη επένδυση της QPI στην Ελλάδα. Το ΗΡΩΝ ΙΙ αποτελεί σήμερα το πιο αποδοτικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής  ενέργειας στην Ελλάδα.
• Η Αζέρικη κρατική ενεργειακή Socar υπέγραψε τη συμφωνία πώλησης του ελληνικού Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (ΔΕΣΦΑ), αποκτώντας έτσι την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της κρατικής εταιρείας. Το Καναδέζικο επενδυτικό ταμείο Fairfax Holdings, έχει γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος του Ελληνικού ενεργειακού ομίλου «Μυτιληναίος», αποκτώντας ποσοστό 5% στο μετοχικό κεφάλαιο, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ (€ )($ 41m).
• Η Αμερικάνικη York Capital Management ανακοίνωσε πρόσφατα επενδύσεις της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ (€), αποκτώντας 10% συμμετοχή στον Ελληνικό ενεργειακό όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Δημοσιεύτηκε στο investingreece.gov.gr

Επενδύοντας στον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο

Related Posts