Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

“Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία: Δομές Συνεργασίας”

Η Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία (WBL), ή πιο επίσημα Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι μια ευρεία έννοια με διαφορετικές ερμηνείες σε διάφορες χώρες και σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, καθώς η μάθηση βάσει της εργασίας γίνεται όλο και πιο σημαντική στην ΕΕΚ στην Ευρώπη, δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία και τον συνεχή διάλογο μεταξύ διαφορετικών χώρων εκμάθησης. Ωστόσο, η εν λόγω συνεργασία είναι διαφορετικά οργανωμένη και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υπάρχουσα παράδοση κάθε χώρας. Για παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης απαιτείται από το νόμο στη Γερμανία και την Αυστρία, ενώ στην Ισπανία και την Ελλάδα απαιτείται βάσει τομεακών ή θεσμικών ρυθμίσεων και καθορίζεται κατά περίπτωση στην Ιταλία.

Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε το έργο “Deep IN WBL” στο πλαίσιο του Erasmus + αξιοποιώντας όλα τα προαναφερθέντα δεδομένα. Το έργο αυτό είναι αφιερωμένο σε μερικές από τις υπάρχουσες προκλήσεις στο πλαίσιο της μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε συνεργασία με εταίρους από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Τουρκία κυκλοφόρησε την “Καταγραφή των υφιστάμενων δομών συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών που εμπλέκονται στο WBL”.

Σχετικό Άρθρο:  Πράσινη επιχειρηματικότητα - Ευκαιρία για την αύξηση της απασχόλησης των νέων!

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει όλες τις προσεγγίσεις των συμμετεχουσών χωρών που στοχεύουν στη δημιουργία και ανάπτυξη συνεργατικών περιβαλλόντων για τη διασφάλιση της συνεργασίας. Απευθυνόμενοι στους πολίτες κάθε χώρας, κάθε εθνική ανάλυση τείνει να απαντά σε τρία βασικά ερωτήματα: Ποια είναι τα βασικά ζητήματα στα οποία επικεντρώνεται η συνεργασία; Πώς οργανώνεται η συνεργασία στην πράξη (μηχανισμοί); και Ποιες συνθήκες επιτρέπουν τη συνεργασία;

Ο εν λόγω απολογισμός στοχεύει στη συνοπτική επισκόπηση των δομών της συνεργασίας σε κάθε χώρα με τα κεφάλαιά του να επικεντρώνονται σε κάθε συμμετέχουσα χώρα ξεχωριστά. Κάθε εθνική ενότητα περιλαμβάνει επίσης τις προκλήσεις και τα θετικά επιτεύγματα όσον αφορά τις δομές συνεργασίας που θα μπορούσαν να συνιστώνται σε άλλα πλαίσια και θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας τα πορίσματα θα διατυπωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του έργου.

Τέλος, μια σύντομη συγκριτική ανάλυση φανερώνει τις κυριότερες διαφορές και ομοιότητες στην κατάσταση μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στις χώρες εταίρους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου: http://www.deepindualvet.eu/index.php/project-summary/

“Εκμάθηση που βασίζεται στην Εργασία: Δομές Συνεργασίας”

Related Posts