Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Coworking Spaces: Υφιστάμενη κατάσταση & χάρτης ευκαιριών

Τα coworking spaces αποτελoύν μία καλή ευκαιρία για την αξιοποίηση παλαιών ή εγκαταλελειμμένων χώρων. Μέσω της φιλοσοφίας των coworking spaces μπορεί παράλληλα να προωθηθεί η νεανική επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Για αυτό το λόγο στα πλαίσια του προγράμματος “Youth re-working rural”, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των coworking spaces &  χαρτογράφηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται μέσω αυτών.

Η ανάλυση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

  • Ιστορικό και ανάλυση περιβάλλοντος.
  • Χάρτης Ευκαιριών: δυνατότητες περιοχής και αναπτυσσόμενοι τομείς.
  • Βιβλιογραφία πάνω στην συνεργατική διαχείριση και δεξιότητες
  • Μέθοδοι εκπαίδευσης
  • Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές: μετατροπή εγκαταλελειμμένων χώρων, αποτελεσματική συνεργατική διαχείριση και τοπική συνεργατική ανάπτυξη
  • Εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων μαθητών
  • Ενημέρωση εμπειρογνωμόνων

Οι πόλεις στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση είναι οι: Troms (Νορβηγία),  Marche (Ιταλία), Λάρισα (Ελλάδα), Zasavje (Σλοβενία), Latgale (Λετονία) και Extremadura (Ισπανία).

Η συνολική ανάλυση είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, όμως μπορείτε να βρείτε και μία σύντομη περίληψη στα ελληνικά εδώ!

Coworking Spaces: Υφιστάμενη κατάσταση & χάρτης ευκαιριών

Related Posts