Μελέτες

Αποτελέσματα ευρωπαϊκής έρευνας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους προγράμματος EVA Skills: Evaluating the soft skills of unemployed youth υλοποίησαν πρωτογενή έρευνα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα ευρωπαϊκής έρευνας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Περισσότερα

Έρευνα & συζήτηση σχετικά με τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η απασχόληση / αναζήτηση εργασίας και η διαχείριση της σταδιοδρομίας αποτελούν προκλήσεις που αφορούν τόσο το ίδιο το άτομο όσο και την κοινωνία και οικονομία γενικότερα. Προκλήσεις οι οποίες σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Έρευνα & συζήτηση σχετικά με τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
Περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού σχεδίου “LEADER – Learning and Decision Making Resources”, πραγματοποίησε έρευνα, η οποία αποσκοπούσε στο να χαρτογραφήσει τις προκλήσεις και τα ζητήματα που παρουσιάζει η Διαχείριση Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ειδικότερα.

Αποτελέσματα έρευνας για τις Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας
Περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος EVA Skills: “Evaluating the soft skills of unemployed youth, πραγματοποίησε πρωτογενή έρευνα, η οποία αποσκοπεί στη χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα έρευνας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Περισσότερα