Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

3η Διακρατική Συνάντηση για το έργο CHIMERA

Πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία, στις 10-11 Μαρτίου 2014 η τρίτη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου  “C.H.I.M.E.R.A., Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches”, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LDV Transfer of innovation.

Το έργο προτίθεται να υποστηρίξει τη βελτίωση της ποιότητας και της καινοτομίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την προώθηση της ένταξης της μάθησης στο επαγγελματικό περιβάλλον, προωθώντας ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης στο χώρο εργασίας, μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης μαθητείας θέτοντας ως βάση για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων σχετικές με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ο γενικός στόχος θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης των δημιουργικών δεξιοτήτων μεταξύ των επιχειρηματιών και στελεχών αναπτύσσοντας νέες καινοτομικές μεθόδους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενέστερα θέματα για τη πειραματική μέθοδο μέτρηση της δημιουργικότητας  καθώς και την ομάδα στόχου του έργου και επιπλέον τη δημιουργία ενός προγράμματος εργασίας με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών για την υλοποίηση  θεατρικών εργαστήριων (CREAlabs). Τα πειραματικά εργαστήρια (CREAlabs) θα αποσκοπούν στη διευκόλυνση της έκφρασης, στην επέκταση και στην ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης στις επιχειρήσεις μέσω της εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων μάθησης και ανταλλαγής δημιουργικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Σχετικό Άρθρο:  Performance Coaching για μείωση του άγχους και αύξηση επιδόσεων

Τέλος συζητήθηκαν θέματα, όπως η συλλογή των αποτελεσμάτων (από όλους τους εταίρους) στο Εθνικό πρότυπο αναφοράς, η παρουσίαση του σχεδίου επικοινωνίας και η διάδοση του, η παρακολούθηση της ποιότητας για την εκπλήρωση των στόχων του έργου

Η τελευταία συνάντηση των εταίρων θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία 22 με 23 Σεπτεμβρίου 2014.

Στην συνάντηση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Δρ. Αναστάσιος Βασιλειάδης  καθώς και οι εταίροι του έργου από Πολωνία, Ιταλία  και Ισπανία.

 


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

3η Διακρατική Συνάντηση για το έργο CHIMERA

Related Posts