Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Παράταση υποβολής αιτήσεων

Παρατείνεται έως και την 31η Ιανουαρίου 2013 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή στην Πράξη με τίτλο “Συνεργασία”.

Η Πράξη «Συνεργασία» υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Η Πράξη αφορά σε 70 άνεργους. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της Πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας και
  • να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (πρώην Νομαρχία Λάρισας) και
  • να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ)
    • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
    • Άτομα μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
    • Μετανάστες

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίκτυο Συνεργασία» προσκαλεί τους ωφελουμένους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πράξη υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Δείτε Περισσότερες Πληροφορίες

Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Παράταση υποβολής αιτήσεων