Prometheus

PROmoting Management and Entrepreneurial THinking among the career counselors and guidance practinioners in the EU Societies

 

Έναρξη: 1/9/14

Λήξη: 31/8/16

 

Τρέχουσα κατάσταση

Οι ακόλουθες αποτελούν τις κύριες προσκλήσεις που συναντώνται στην Ευρώπη αναφορικά με την εκπαίδευση και κατάρτιση:

 • Η συμβατότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες ανάγκες και ο εφοδιασμός των ατόμων με τις απαιτούμενες δεξιότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί η απασχολησιμότητά τους.
 • Η συμμετοχή των ενηλίκων σε δράσεις δια βίου μάθησης που καταδεικνύει τη δέσμευσή τους να επενδύσουν στην αναβάθμιση των προσόντων τους σε όλη τους τη ζωή. Αυτό άλλωστε αποτελεί και μια αποτελεσματική απάντηση σε προκλήσεις όπως η τεχνολογική πρόοδος, η αλλαγή των επαγγελματικών απαιτήσεων κ.α.

Στις περισσότερες από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες, οι δείκτες απασχολησιμότητας και συμμετοχής σε δράσεις δια βίου μάθησης είναι αρκετά χαμηλότεροι από αυτούς του Europe 2020. Σε μερικές μάλιστα από αυτές, όπως στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, περιγράφονται ως «ανησυχητικά χαμηλοί». Η Ιταλία και η Ιρλανδία «αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις». Χώρες όπως η Αυστρία και η Αγγλία είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά με την ολοένα αυξανόμενη εισροή μεταναστών, θα αντιμετωπίσουν σύντομα παρεμφερή προβλήματα.

Οι ταχύτατα αυξανόμενες νέες τεχνολογίες αποτελούν επιπλέον προκλήσεις που πρέπει να συνυπολογιστούν, τόσο από τους νέους, όσο και τους εκπαιδευτές και τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στόχος

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας με ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η οποία και θα αποτελεί Ενιαία Ψηφιακή Θυρίδα (Οne Stop) για υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει μια καινοτόμο μηχανή για την επικαιροποιημένη παροχή συμβουλευτικής και θα συγκεντρώνει πληροφορίες, εργαλεία, επαγγελματικά δίκτυα και προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και θα τους επιτρέψουν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς θα τις αντιστοιχίσουν με τις διαγνωσθείσες τάσεις στο χώρο της συμβουλευτικής.

Δράσεις

Το σχέδιο θα αναπτυχθεί πάνω στις ακόλουθες δράσεις:

 • Εκπόνηση εθνικών  αναφορών για τα Μονοπάτια Σταδιοδρομίας, που θα αποτυπώνουν το περιβάλλον συμβουλευτικής σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.
 • Σύνθεση των εθνικών αναφορών σε μια ενιαία αναφορά, η οποία θα περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση.
 • Ανάπτυξη e-book με 100+ Καλές Πρακτικές, το οποίο θα αποτελεί ψηφιακή βιβλιοθήκη με τις 100 καλύτερες πρακτικές από το χώρο της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Ελλάδα και την Αγγλία.
 • Ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας PROMETHEUS.EU, η οποία θα αποτελέσει μια ψηφιακή Ενιαία Θυρίδα (One stop) για τη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Ανάπτυξη του δικτύου PROMETHEUS, ενός διαδικτυακού «χώρου» στον οποίο οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού θα έχουν τη δυνατότητα να προωθούν τον εαυτό τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Ο χώρος αυτός θα περιλαμβάνει επίσης 10 «ταινίες» με σχετικό περιεχόμενο.
 • Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού οδηγού επαγγελματικής συμβουλευτικής.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για τουλάχιστον 10 επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας σε κάθε χώρα.
 • Υλοποίηση διαδικτυακών Συνεδριών Συμβουλευτικής για ανέργους νέους.
 • Η ανάπτυξη του PROMETHEUS Toolkit («εργαλειοθήκης»), η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου.
 • Δράσεις δημοσιότητας και προώθησης, οι οποίες θα απευθύνονται σε διάφορα εμπλεκόμενα μέρη, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, εργοδότες, υπευθύνους ανθρώπινου δυναμικού, δασκάλους, εκπαιδευτές, νέους και οποιονδήποτε με ενδιαφέρον για το θέμα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Για τους νέους που πρέπει να πάρουν μια απόφαση σχετικά με την καριέρα τους:

 • Πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου δωρεάν συμβουλευτική.
 • Συνειδητοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Ικανότητα ανάπτυξης σχεδίων για τη σταδιοδρομία τους.
 • Ενδυνάμωση της συνολικής τους απασχολησιμότητας.

Για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού:

 • Πρόσβαση σε έναν πραγματικό «θησαυρό» καλών πρακτικών και εργαλείων συμβουλευτικής.
 • Συμμετοχή σε δίκτυο ομοτίμων, κάτι το οποίο θα τους ενδυναμώσει και θα τους παρέχει νέες ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Βελτίωση της ποιότητας και στόχευσης των υπηρεσιών , των ικανοτήτων διοίκησης και της αίσθησης της πρωτοβουλίας.

Εταίροι

 • Business Foundation for Education (Συντονιστής έργου, Βουλγαρία)
 • CIAPE – Centro Italiano per l’Apprendimento Permanenete  (Ιταλία)
 • BEST Institut GmbH (Αυστρία)
 • Institute of Entrepreneurship Development (Ελλάδα)
 • Aspire-i Ltd (Αγγλία)
 • Cork Institute of Technology Ιρλανδία)

Υλοποίηση

Δημοσιότητα


Erasmus+ EN Logo
Υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS +.
Prometheus