Be Positive

A positive psychological approach to enhancing resilience and utilising strengths in European unemployed youth.

 

Έναρξη: 1/9/14

Λήξη: 31/8/16

Ιστοσελίδα: bpositive.eu

 

Τρέχουσα κατάσταση

Αυτή τη στιγμή, η ανεργία των νέων στην Ευρώπη των 27 αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματά της, καθώς ανέρχεται στο 23,5% και αυξάνεται. Στην ευρύτερη ομάδα των ανέργων νέων της Ευρώπης βρίσκουμε μια ιδιαίτερα σημαντικά υπο-ομάδα, τους ΝΕΕΤS-Νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο όρος αυτός αναπτύχθηκε με σκοπό την πληρέστερη αποτύπωση της έκτασης της οικονομικής και εκπαιδευτικής απραξίας των νέων, ο αριθμός των οποίων στην ΕΕ σήμερα αγγίζει τα 14 εκατομμύρια από το σύνολο των 94 εκατομμυρίων Ευρωπαίων της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

Οι ΝΕΕΤS αποτελούν έναν ιδιαίτερα ετερογενή πληθυσμό και οι νέοι που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να συμπεριληφθούν σε αυτή την ομάδα, είναι:

 • Όσοι έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
 • Όσοι προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, παιδιά δηλαδή δεύτερης και τρίτης γενιάς (σε ποσοστό της τάξης του 70%).
 • Όσοι πάσχουν από κάποια ασθένεια ή έχουν κάποιου είδους αναπηρία.
 • Οι νέοι οικογενειών με οικονομικά προβλήματα και προβλήματα ανεργίας και επίσης εκείνοι που βίωσαν τραυματικά το διαζύγιο των γονέων τους.
 • Όσοι διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς εύκολη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Το να ανήκει κανείς στους ΝΕΕΤS έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον ίδιο, την κοινωνία και την οικονομία. Η κοινωνία υφίσταται μια σημαντική απώλεια σε δυναμικό νέων, που αποτελούν πάντα τον πυρήνα της ομαλής εξέλιξής της και της προόδου. Οι συνέπειες που βιώνουν οι ίδιοι οι νέοι είναι μακροχρόνιες και επηρεάζουν τόσο τις μελλοντικές τους επαγγελματικές προοπτικές, όσο και την ψυχική τους υγεία, οδηγώντας τους πολύ συχνά στο περιθώριο.

Στόχος

Ο στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης, η οποία θα ενδυναμώσει τους νέους ανέργους και τους ΝΕΕΤS. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει εφικτό μέσω προσέγγισης που έχει στηριχθεί σε προγενέστερη ενασχόληση με το στρες στα πλαίσια της ψυχολογίας της εργασίας, την αντιμετώπισή του και τη δυνατότητα να αντεπεξέρχεται κανείς σε αυτό. Στα πλαίσια του σχεδίου, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να αφομοιώνουν με επιτυχία τα στρεσογόνα συμβάντα και να τα μετατρέπουν σε κάτι το θετικό, βασιζόμενοι σε διαδικασίες και μοντέλα της Θετικής Ψυχολογίας. Επιπλέον, θα επικεντρωθούν σε τυχόν στρεσογόνους παράγοντες που μπορεί να συναντήσουν στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν εργασία ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Δράσεις

Το σχέδιο θα αναπτυχθεί πάνω στις ακόλουθες δράσεις:

 • Εκπόνηση μελετών σε εθνικό επίπεδο για την τρέχουσα κατάσταση στην κάθε χώρα και την προσέγγιση σε επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής που ακολουθείται για τους NEETS.
 • Εκπόνηση άρθρου για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θετική ψυχολογία προκειμένου να ενδυναμώσει τους νέους ανέργους και τους NEETS στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
 • Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης με τίτλο “Be positive”, το οποίο θα απευθύνεται στους νέους ανέργους και τους ΝΕΕΤS σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Η κατάρτιση αυτή θα υλοποιηθεί με αρχικούς αποδέκτες 100-150 άτομα σε κάθε χώρα.
 • Δημιουργία ιστοσελίδας του σχεδίου, στην οποία θα αναρτηθεί και το πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Σεμινάριο κατάρτισης για 150-200 συμβούλους, εκπαιδευτές ή άλλα εμπλεκόμενα μέρη σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, για να επιτευχθεί η διάχυση των αποτελεσμάτων.
 • Δράσεις δημοσιότητας και προώθησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου θα ενδυναμώσει τους δεσμούς ανάμεσα στην έρευνα και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με την ψυχο-κοινωνική κατάρτιση για επαγγελματίες που εργάζονται στο χώρο, τους νέους ανέργους και τους NEETS. H υλοποίηση ενός σύντομου προγράμματος κατάρτισης για το πώς η θετική ψυχολογία επηρεάζει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα θετικά  αποτελέσματα.

Το σχέδιο θα οδηγήσει σε επιπλέον ευαισθητοποίηση και θα υποκινήσει κοινωνικό διάλογο για τις διακρίσεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό και θα βελτιώσει τις πιθανότητες εισόδου στην αγορά εργασίας για τα άτομα που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν, οδηγώντας σε μία Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Εταίροι

 • Folkuniversitetet (Συντονιστής του σχεδίου, Σουηδία)
 • University of the West of England (Αγγλία)
 • BEST Institut GmbH (Αυστρία)
 • Business Foundation for Education (Bουλγαρία)
 • INVESLAN (Ισπανία)
 • Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ελλάδα)

Διακρατικές Συναντήσεις

Υλοποίηση

Υλικό Δημοσιότητας

Ενημερωτικό Δελτίο

 


Erasmus+ EN Logo
Υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS +.
Be Positive