Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ξένες γλώσσες και μαθησιακές δυσκολίες: διαβάστε την έρευνα του έργου IRENE για τις χώρες της Ευρώπης!

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επικοινωνίας στην πολυπολιτισμική Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτήν. Είναι ένα σημαντικό εφόδιο όχι μόνο για την ενδυνάμωση του βιογραφικού και την καλύτερη επαγγελματική προοπτική, αλλά και για την καλύτερη σύνδεση και επαφή μεταξύ των χωρών και των κατοίκων της. Σύμφωνα με την Eurostat, στην  ΕΕ η Σουηδία ηγείται των στατιστικών με το 96,6% των ενηλίκων από 25 έως 64 ετών να αναφέρουν ότι γνωρίζουν μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, ένα ποσοστό που στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 66,5%.

Πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Foreign_language_skills_statistics#Number_of_foreign_languages_known

Παρ’ ολ’ αυτά, ένας σημαντικός παράγοντας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών από ενήλικες, ο οποίος συχνά παραβλέπεται, είναι η ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει αλματώδεις προσπάθειες να καλυφθούν τα κενά όσον αφορά τους μαθητές και την ειδική αγωγή, όμως η κατάσταση διαφέρει σε ό,τι αφορά τους ενήλικες. Οι μηχανισμοί και τα εργαλεία εκμάθησης μειώνονται στις μεγαλύτερες ηλικίες, με αποτέλεσμα ενήλικες που αντιμετωπίζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, όπως για παράδειγμα δυσλεξία ή δυσγραφία, να αποθαρρύνονται από τη διαδικασία.

Σχετικό Άρθρο:  Η NASA “προσγειώνεται” στη Λάρισα από τις 18 έως 20 Οκτωβρίου 2019

Το Erasmus+ έργο IRENE, στο οποίο το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος μαζί με άλλους έξι οργανισμούς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, την Ολλανδία και τη Δανία, αναπτύχθηκε με βάση αυτό ακριβώς το φαινόμενο και επικεντρώνεται στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες που επιθυμούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Για τον λόγο αυτό, το έργο έχει προβλέψει την ανάπτυξη τριών βασικών παραδοτέων, το πρώτο εκ των οποίων είναι ήδη έτοιμο και διαθέσιμο για download στην ιστοσελίδα http://irenelearning.eu/project-library/.

Η έρευνα «Μαθησιακές Δυσκολίες Ενηλίκων και Ξένες γλώσσες: Ευρωπαϊκές κοινές εμπειρίες για την υποστήριξη και ανάπτυξη της καινοτόμου προσέγγισης IRENE» είναι το αποτέλεσμα της χαρτογράφησης και της σύγκρισης μεθοδολογιών διδασκαλίας ξένων γλωσσών στις χώρες-εταίρους και χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες και την σύγκριση των επιμέρους αποτελεσμάτων.

Οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μια εκπαιδευτική πρόκληση, τόσο για τους διδασκόμενους, όσο και για τους διδάσκοντες γι’ αυτό και οφείλεται να γίνεται μια συνεχής πρόοδος προς την υποστήριξη και την ανεξαρτητοποίηση των ατόμων αυτών. Με την παρούσα έρευνα, προσπαθήσαμε ως εταιρικότητα αφενός να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση σε κάθε χώρα και αφετέρου να θέσουμε τις βάσεις και τις προτεραιότητες για το επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό ενημερωμένο και βασισμένο σε πραγματικές ανάγκες.

Ξένες γλώσσες και μαθησιακές δυσκολίες: διαβάστε την έρευνα του έργου IRENE για τις χώρες της Ευρώπης!

Related Posts