Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “PERSON – Promoting Employability, Retraining, Social kills of NEETS” πραγματοποιείται έρευνα στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε Ελλάδα, Τουρκία, Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία. Η έρευνα έχει ως στόχο  να συλλέξει στοιχεία για την κατάσταση και τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης (NEETs) στις συμμετέχουσες χώρες. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε νέους 15-25 ετών στις συμμετέχουσες χώρες που αυτή την περίοδο δεν έχουν κάποια έμμισθη εργασία, δεν σπουδάζουν και δεν λαμβάνουν κάποια εκπαίδευση.

To έργο PERSON” στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και πανεπιστήμια, στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων και την ενίσχυση των ευκαιριών τους σε προσωπικό καθώς και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ώστε να συμβάλλετε και εσείς με τις απαντήσεις σας στην έρευνα και βοηθήστε μας να εξάγουμε ακόμη πιο ποιοτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα.

Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα χρειαστείτε 20-25 λεπτά. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν μέσω της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της έρευνας, θα παραμείνουν ανώνυμα και θα τύχουν της αντίστοιχης εμπιστευτικότητας.

Ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Related Posts