Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ένταξη των γυναικών μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής μέσω της Αστικής Γεωργίας

Περίπου 25 εκατομμύρια υπηκόοι τρίτων χωρών χώρα ζουν σήμερα στην ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 5% του συνολικού πληθυσμού της.  Η επιτυχημένη ένταξή τους στην κοινωνία υποδοχής είναι το κλειδί για τη αύξηση των ευκαιριών της νόμιμης μετανάστευσης και την αξιοποίηση των συνεισφορών ότι η μετανάστευση μπορεί να οφελήσει για την ανάπτυξη της ΕΕ.

Οι γυναίκες μετανάστες συχνά υποφέρουν από τα χαμηλά ποσοστά ενσωμάτωσης των μεταναστών σχετικά με τους άντρες, καθώς αντιμετωπίζουν πρόσθετες διακρίσεις και τις προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση τους στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας στη χώρα υποδοχής.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου (AMIF)  «Urbagri4women», στοχεύει στην υποστήριξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, τη μεταφορά και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και των κοινών πρωτοβουλιών που προάγουν την ένταξη των γυναικών μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, στην κοινωνία υποδοχής εντός της Αστικής Γεωργίας, μέσα από εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, την επαγγελματική κατάρτιση, την βοήθεια για την πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση των διακρίσεων και πολιτιστικές πρωτοβουλίες που προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο και μια νοοτροπία φιλόξενο κοινοτήτων, με τη συμμετοχή δημόσιων φορέων, κοινωνικών εταίρων, οργανώσεων μεταναστών και άλλων ενδιαφερόμενων.

Σχετικό Άρθρο:  Ανάδειξη προσπαθειών και ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των γυναικών προσφύγων

Κατά την 1η διακρατική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Περούτζια της Ιταλίας, στις 1-4 Μαρτίου, οι εταίροι του έργου από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Γαλλία, η Κύπρος, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ανέλυσαμε τις κύριες δραστηριότητες του έργου που θα είναι η διάδοση και τη μεταφορά γνώσεων, η διακρατική ανταλλαγή γνώσεων και η δημιουργία ικανοτήτων των κοινωνιών υποδοχής για την προώθηση της ένταξης των μεταναστριών στην αστική γεωργία, εργαστήρια αστικής και πρωτοβουλίες κοινωνικής αποκατάστασης, Start-up προγράμματα στήριξης μεταναστών για Ευρωπαϊκούς Δήμους.

Ένταξη των γυναικών μεταναστών στην κοινωνία υποδοχής μέσω της Αστικής Γεωργίας

Related Posts