Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Η ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) στοχεύει σε μια διαφορετική βάση ανάπτυξης από την επικρατούσα οικονομία, η οποία δεν έχει γνώμονα το κέρδος. Περιλαμβάνει φορείς και οργανισμούς οι οποίοι στοχεύουν περισσότερο στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες παρά στην αποκλειστική αναζήτηση οικονομικού κέρδους και ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “Social and Solidarity Economy in Europe: affirming a new paradigm through IVET curricula innovation” (Σεπτέμβριος 2016 – Αύγουστος 2018), στο οποίο συμμετέχει και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύχθηκαν 3 εκπαιδευτικές ενότητες σχετικά με την ΚΑΛΟ. Στόχος των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων είναι η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο πλαίσιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό πακέτο αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενότητες έχουν ως στόχο να συμπεριληφθούν ως θεματικές ενότητες σε ήδη υπάρχουσα μαθήματα της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, και ειδικά στους τομείς της οικονομίας,  της διαχείρισης, του χρηματοπιστωτικού και κοινωνικού τομέα. Οι ενότητες είναι διαθέσιμες δωρεάν σε 7 γλώσσες, στα Ελληνικά, Αγγλικά, Βουλγαρικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Τσέχικα, Ρουμάνικα και Ιταλικά.

Η ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

Related Posts