Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανάλυση διαθέσιμων γνώσεων και αναγκών των εκπαιδευτών στην Ευρώπη

Η παρουσίαση και η ανάλυση της διαθέσιμης γνώσης των καθηγητών στην Ευρώπη αποτελεί σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος για την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στηρίζει ενεργά και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων, αναλύοντας όλα τα ευρήματα και στοιχεία από ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν στις προηγούμενες φάσεις του έργου και εντοπίζοντας τις τωρινές ανάγκες στην εκπαίδευση.

Έτσι φτάνουμε στο τρίτο βήμα της ανάπτυξης του εκπαιδευτικού υλικού. Τόσο εμείς, όσο και οι εταίροι μας ενώνουμε όλα τα κομμάτια που συλλέξαμε από έρευνες και θα αναλύσουμε πληροφορίες από εκπαιδευτές, ειδικούς και καθηγητές από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο για διαφορετικά θέματα. Αυτή η έρευνα είναι ένας συγκερασμός της διαθέσιμης γνώσης και της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτών τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σχετικά με θέματα ισότητας φύλων που σχετίζονται με επιχειρηματικές δεξιότητες και των καλών πρακτικών.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο να:

  1. αποτυπώσει τις διαθέσιμες επιλογές εκπαίδευσης και κατάρτισης που υπάρχου στις χώρες των εταίρων
  2. να εντοπίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτών όσον αφορά την προώθηση των ίσων ευκαιριών/ ισότητας φύλων σε σχέση με επιχειρηματικές δεξιότητες των σπουδαστών.
Σχετικό Άρθρο:  Το ΙΝΑΝΕΠ δημιούργησε άλλη μια καινοτόμο υπηρεσία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις

Αυτή η δραστηριότητα αποτελεί κλειδί για την επιτυχία του έργου, καθώς θα επιτρέψει τον σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε είδους εκπαιδευτών.

Ανάλυση διαθέσιμων γνώσεων και αναγκών των εκπαιδευτών στην Ευρώπη

Related Posts