Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

5η Διακρατική συνάντηση του έργου Europeans on the intercultural labor market

Νέες μέθοδοι και προσεγγίσεις που μπορούν να υιοθετήσουν οι νέοι προκειμένου να προετοιμασθούν καλύτερα για την αγορά εργασίας και να διασφαλίσουν μία θέση εργασίας σε αυτή παρουσιάσθηκαν σε συνέδριο που υλοποιήθηκε στη Φλωρεντία στις 16 Απριλίου 2015 με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Το συνέδριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Europeans on the intercultural labor market και έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μελετών που εκπονήθηκαν στις συμμετέχουσες χώρες και αποτυπώνουν με σαφήνεια τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, αλλά και τις ανάγκες των εργοδοτών που πρόκειται να τους απασχολήσουν. Συγκεκριμένα, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο οδήγησε στα ακόλουθα ενδεικτικά συμπεράσματα:

  • Σε ένα ποσοστό 65%, οι νέοι αναγνωρίζουν ως προβληματική την έλλειψη των κατάλληλων εγγράφων, όπως ενός καλά δομημένου βιογραφικού σημειώματος, βεβαιώσεων κ.α.
  • 70% των νέων που ερωτήθηκαν θα ήθελαν να έχουν περισσότερα προσόντα και να γνωρίζουν περισσότερες ξένες γλώσσες.
  • 60% των νέων που ερωτήθηκαν θα ήθελαν να δουλέψουν στο εξωτερικό και ένα 75% συγκεκριμένα στην Ευρώπη.
  • Οι εργοδότες αναζητούν πρωτίστως την εμπειρία (60%) σε έναν νέο εργαζόμενο.
  • 100% των ερωτηθέντων εργοδοτών συμφώνησε ότι κατά τη διαδικασία πρόσληψης ακολουθεί τη συμβατική οδό της εξέτασης των βιογραφικών σημειωμάτων και της προσωπικής συνέντευξης.
Σχετικό Άρθρο:  Οι Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιχειρηματίες & Εργαζομένους

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το έργο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους βέλτιστους τρόπους συγγραφής ενός βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής, αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διενέργεια μιας αποτελεσματικής προσωπικής συνέντευξης.

Στο συνέδριο παρουσιάσθηκαν αναλυτικά όλα τα εργαλεία του έργου, τα οποία αναπτύχθηκαν από κοινού από τους συνεργαζόμενους φορείς Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο του Lodz (Πολωνία), Folksunivesittet (Σουηδία), Smart Educational Projects (Ρουμανία) και ENAIP (Ιταλία). Τα εργαλεία αυτά διατίθενται δωρεάν προς χρήση εδώ.

Φωτογραφίες:

 

 


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

5η Διακρατική συνάντηση του έργου Europeans on the intercultural labor market

Related Posts