Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο(ΕΓΛΣ),Σύνταξη Ισολογισμού και Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, με μια μεθοδολογία που να επιτρέπει απλά και σύντομα τη σύνταξη του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων Χρήσης αλλά και των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, τα παρακάτω:

· Τις βασικές αρχές του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

· Την κωδικοποίηση και τη δομή του λογιστικού σχεδίου μέχρι 5βάθμιο λογαριασμό και 10 ψηφία (ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ ΧΧ)

· Τη τεχνική ανάπτυξης των αναλυτικών λογαριασμών με βάση το σύστημα της συνδυαστικής κωδικοποίησης κατά ομάδα λογαριασμών (τράπεζες, νομίσματα, κωδικοί ΦΠΑ)

· Τη δομή και τις παραμέτρους του μηχανογραφικού αρχείου των λογαριασμών της
Γενικής (1-8, 0) και Αναλυτικής Λογιστικής (9)

· Τα ημερολόγια, ισοζύγια, αναλυτικά και γενικά καθολικά

· Το θεωρημένο ισοζύγιο και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο

· Τις βασικές εγγραφές Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε λογιστές, κοστολόγους, ελεγκτές, προϊσταμένους λογιστηρίων και οικονομικών υπηρεσιών.

Συνοπτικό Πρόγραμμα

· Παρουσίαση της συμπεριφοράς των αποτελεσματικών λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής (ομάδες 2,6,7, &,8) και τη σύνδεσή τους με την αναλυτική λογιστική (ομάδα 9)

· Τρόποι ενημέρωσης της Αναλυτικής Λογιστικής

· Κατανομή εξόδων κατά κέντρα κόστους

· Προετοιμασία κλεισίματος Γενικής Λογιστικής

· Εγγραφές κλεισίματος Γενικής Λογιστικής

· Εγγραφές λογαριασμού 80 Γενική Εκμετάλλευση

· Εγγραφές λογαριασμού 86 Αποτελέσματα Χρήσης

· Εγγραφές λογαριασμού 88 Αποτελέσματα προς διάθεση

· Εγγραφές κλεισίματος Αναλυτικής Λογιστικής

· 90. Διάμεσοι & αντικριζόμενοι λογαριασμοί

· 92. Έξοδα κατά κέντρο κόστους

· 93. Παραγωγή σε εξέλιξη – Κόστος παραχθέντων

· 94. Αποθέματα

· 95. Αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος

· 96. Έσοδα – Μικτά κέρδη πωλήσεων

· 97. Διαφορές ενσωμάτωσης και καταλογισμού

· 98. Αποτελέσματα

· Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

· Ισολογισμός

· Αποτελέσματα χρήσης

· Πίνακας διανομής κερδών

Γενικές Πληροφορίες

· Εισηγητής: Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Κακαβούλης Σπύρος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις, σύμβουλος οργάνωσης & μηχανογράφησης επιχειρήσεων και εισηγητής σε περισσότερα από 120 σεμινάρια χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ της ΕΕΔΕ.

· Χώρος Διεξαγωγής:
Οι αίθουσες σεμιναρίων της ΕΕΔΕ, Τμήμα Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας,
Σωκράτους 111, Λάρισα.

· Χρόνος Διεξαγωγής:
14, 15, 16 Δεκεμβρίου 2007. Διάρκεια 20 ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε να απευθύνεστε στα γραφεία της ΕΕΔΕ
Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα
Τηλ.: 2410-553070, Fax: 2410-579649
e-mail: lar-sls@eede.gr κ. Κώστας Μπαζούκης

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο(ΕΓΛΣ),Σύνταξη Ισολογισμού και Λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων